برای آشنایی بیشتر با دکتر بقایی و خدمات ایشان، مشاهده ویدیو های مصاحبه های دکتر بقایی که در زیر آمده را پیشنهاد می کنیم.