بیماری دریچه های قلبی

بیماری دریچه های قلبی

پیش از پرداختن به بیماری دریچه های قلبی توضیحات مختصری در خصوص در یچه های قلب می دهیم. تعریف دریچه های قلبی هر قلب طبیعی چهار دریچه دارد. بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سه لتی (تریکوسپید) و بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه میترال قرار گرفته اند. از سوی دیگر در مسیر خروجی...
بیماری مادرزادی قلبی

بیماری مادرزادی قلبی

بیماری مادر زادی قلبی به چی می گویند؟ بیماری مادرزادی قلبی شامل نقایص یا اشکالات ساختمانی قلب و عروق اصلی است که از زمان تولد وجود داشته است. به عبارت دیگر کودک مبتلا، با این نوع از بیماری به دنیا می آید. برخی از بیماریهای مادرزادی قلبی ساده و کم خطرند. ممکن است...
ASD

ASD

ASD چیست؟ سوراخ و نقص در میان دیواره جداکننده دو دهلیز (سپتوم) را ASD می گویند. وجود ASD در بدو تولد بخشی از ساختمان طبیعی بدن نوزاد بوده و جلوگیری از عبور خون در ریه ها است. پس از چند هفته به صورت خود به خود بسته می شود یا بسیار کوچک می گردد زیرا دیگر نیازی به باز...
VSD

VSD

VSD چیست؟ به نقص یا سوراخی که در میان دیواره ی جدا کننده دو بطن باشد VSD می گویند. VSD به چه علت بوجود می آید؟ در اغلب کودکان بیمار علت مشخصی ندارد. و متاسفانه از رایج ترین بیماری های قلبی در کودکان می باشد.  البته برخی از کودکان در کنار VSD دچار بیماری های دیگر نیز...